Amplien l’Aforament als recintes Esportius

Escrito por FCKBMT colaborador
On Jun 18, 2021

Les instal·lacions i els equipaments esportius poden obrir i utilitzar-se sempre que es compleixin les condicions següents:

– Es garanteixi que no se supera el 70% de l’aforament autoritzat, tant en les instal·lacions i els equipaments a l’aire lliure com en espais tancats, incloses les piscines.

No serà necessari sol·licitar cita prèvia. S’estableixi un control d’accés en forma de registre de persones que hi accedeixen.

– Es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

– Els vestidors poden estar oberts. No obstant, les entitats responsables de la gestió de les instal·lacions i els equipaments esportius han d’informar les persones usuàries que l’ús dels vestidors és excepcional per a les que utilitzin el servei de piscina, si n’hi ha, i per a les que no tinguin possibilitat de canviar-se en un altre espai d’ús privatiu i no compartit abans o després de l’activitat esportiva.

Vestuari buit del Gimnas

L’ús dels vestidors queda condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada descrites a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

– Es permet el desenvolupament d’activitats grupals amb subjecció a les condicions següents:

a) En instal·lacions i equipaments en espais tancats que acreditin el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 1, es poden dur a terme sempre que es respecti el límit de l’aforament al 70% i, excepte en les piscines, que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta.

Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria d’esports i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’espai de l’activitat, en la qual s’ha d’informar de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire, donant compliment a les condicions establertes a l’annex 1.

En la declaració ha de constar l’empresa o personal de manteniment habilitat d’acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l’espai disposa d’una ventilació adequada als criteris establerts a l’annex 1.

b) En instal·lacions i equipaments en espais tancats que no estiguin inclosos en el supòsit de la lletra a), es poden dur a terme sempre que no concentrin més de deu persones, inclosa la persona que és la professora o monitora, si escau, i, excepte en les piscines, que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta.

La limitació de concentració de persones no afecta les activitats esportives on els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o per un consell esportiu, que poden entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses, sempre amb subjecció al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, aplicant totes les mesures establertes als protocols COVID-19 corresponents i evitant qualsevol tipus d’aglomeració d’esportistes.

c) En instal·lacions i equipaments en espais a l’aire lliure es poden dur a terme respectant el límit de l’aforament al 70%.

– Es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

Es permet el desenvolupament de totes les competicions esportives a Catalunya, que s’han de desenvolupar d’acord amb el que preveu el Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya.

Esperem segueixi millorant la situació per al nostre sector.

FCKBMT colaborador

ARTICLES RELACIONATS 

Campionat d’Espanya de Kick-Boxing i K1 2020

Campionat d’Espanya de Kick-Boxing i K1 2020

Pel tema de el Covid 19, es va estar retardant des del passat mes de juliol. Finalment s'ha realitzat, però limitant moltíssim la possibilitat d'assistència a aquest. La selecció de tots els Competidors, s'ha limitat a només quatre esportistes per categoria i pes; a...

Curso de Autodefensa para mujeres

Curso de Autodefensa para mujeres

Debido al cierre del 29 de octubre que no se pudo impartir, finalmente el Curso se realizará en diciembre PLAZAS AGOTADAS DEL CURSO Donde y quien El Club Deportivo Sparta, con sede en el Carrer Gran de Sant Andreu nº 505 de Barcelona ciudad. Impartido por referentes...

Marques Col.laboradores amb la

Federació Catalana de Kick Boxing i Muay Thaï

FUJIMAE_CORPORATIVE_VERTICAL_700

Comentarios

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Share This